Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dentaxl

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door dentaxl aan de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en dentaxl anders wordt overeengekomen.
2.2
 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele andere niet geaccepteerd. Echter wanneer dentaxl en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden wel van toepassing zijn, is dit geldig.
2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 3. Aanbieding en realisatie van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan dentaxl en dentaxl deze opdracht uitvoert.
3.2 Een aanbieding is geldig tot en met de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.
3.3 De basis van de prijzen wordt onder meer gevormd door de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor dentaxl geldende omstandigheden, zoals onder meer, standaard levertijden, aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, vrachttarieven, heffingen en belastingen en accijnzen die direct of indirect van dentaxl worden geheven dan wel door derden ten laste van dentaxl worden gebracht.
3.4 De door dentaxl opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de producten en diensten worden met zorg verricht. Voor ter zake technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie kan dentaxl echter niet instaan dat dit niet zal voorkomen. tekeningen, gedemonstreerde monsters, of modellen zijn een benadering van de betreffende producten en diensten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt door dentaxl naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitgevoerd.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan dentaxl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan dentaxl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan dentaxl zijn verstrekt, heeft dentaxl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan dentaxl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4 dentaxl laat onderdelen van het bedrijfsproces door derden verrichten wanneer een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij de opdrachtgever.
5.2 De levertijd die dentaxl schriftelijk opgeeft heeft bindende kracht, tenzij tussen partijen of mondeling of schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Bij aanvaarding van dentaxl van de opdracht begint de levertijd, echter wanneer dentaxl voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door de opdrachtgever moeten worden verstrekt, begint de levertijd op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van dentaxl.
5.4 Voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daartegen niet verzetten, heeft de opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven levertijd, en wanneer daadwerkelijke schade is geleden, recht op schadevergoeding, daarbij inbegrepen eventuele schade die door een gedupeerde patiënt kan worden geclaimd, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 11. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de waarde van de aan dentaxl verstrekte opdracht. Opdrachtgever heeft, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat, geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Prijzen

6.1 dentaxl stelt aan opdrachtgever door middel van begroting en een prijslijst met daarop prijzen van veel voorkomende producten beschikbaar. dentaxl behoudt zich het recht voor eventueel meerwerk, of kosten ontstaan door een gevraagde kortere levertijd dan standaard, ook als dit niet op de initieel verstrekte prijslijst staat, door te berekenen aan opdrachtgever. Op aanvraag verstrekt dentaxl een gedetailleerde prijslijst. Voor diverse grondstoffen (met name edelmetalen) geldt een dagprijs, dagprijzen zijn altijd bij dentaxl opvraagbaar. Aangevraagde begrotingen hebben een geldigheid van 14 dagen.
6.2 Prijzen worden altijd uitgedrukt in Euro’s.
6.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor dentaxl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van dentaxl worden geheven dan wel door derden ten laste van dentaxl worden gebracht.
6.4 Wanneer 1 of meer kostprijsfactoren zich buiten trendmatig wijzigt gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst zal dentaxl de prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van dentaxl, zolang opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met dentaxl aangegane overeenkomst.
7.2 De producten die door dentaxl in bruikleen zijn verstrekt aan opdrachtgever dienen bij beëindiging van de overeenkomst, zowel mondeling, schriftelijk, ongeacht de aard van de beëindiging, terstond aan dentaxl geretourneerd te worden. Bij gebreke van het voornoemde is dentaxl gerechtigd de vervangingswaarde van het product ten laste te brengen van opdrachtgever, dit onverminderd haar recht om schade aan de in bruikleen verstrekte goederen te verhalen op opdrachtgever.
7.3 Alle levering geschieden ten huize of aan een aan het pand van de wederpartij gemonteerde afsluitbare kast.
7.4 Tot aan het moment van afleveren bij opdrachtgever zijn de producten voor het risico van dentaxl. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de opdrachtgever over.

Artikel 8. Betaling

8.1 Binnen 14 dagen na levering dient de betaling te geschieden.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 8.1 is de opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft dentaxl het recht om opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.
8.3 Indien bij herhaling van het gestelde in artikel 8.1 door opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft dentaxl het recht, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.
8.4 Alle betalingen aan dentaxl dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantoren van dentaxl of op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van de opdrachtgever aan dentaxl.
8.5 Alle door dentaxl gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
8.6 In individuele overeenkomsten kan een kortingsregeling worden opgenomen.

8.7 In geval van levering op rekening, geld een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening zoals vermeld op maand factuur.

Artikel 9. Garantie

9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat dentaxl in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende twee jaar na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door dentaxl, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door dentaxl. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal dentaxl de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde vergoeden, zulks ter keuze van dentaxl.
9.2 De garantie verplichting van dentaxl vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervorminggevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden.
9.3 Garantie voor, door dentaxl, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. dentaxl verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan dentaxl in redelijkheid mag aannemen dat deze goede en betrouwbare leveranciers zijn.
9.4 dentaxl is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.
9.5 Zonder toestemming van dentaxl mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 10. Klachten

10.1 De bij opdrachtgever afgeleverde zaken dienen direct te worden geïnspecteerd en gecontroleerd op onzichtbare gebreken.
10.2 Alle klachten betreffende door dentaxl verrichte werkzaamheden of door haar geleverde producten dienen onverminderd andere bepalingen in deze voorwaarden binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
10.3 dentaxl zal naar haar eigen keuze het product of een onderdeel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, indien de klacht gegrond wordt bevonden.
10.4 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de opdrachtgever geen recht op teruggave.
10.5 Op wens van dentaxl moeten gereclameerde producten worden gekeurd. Tenzij terecht is gereclameerd zijn de kosten van de keuring voor rekening van de opdrachtgever.
10.6 Reclameren is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit redelijk is te achten.
10.7 Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van dentaxl.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van de opdrachtgever en/of dentaxl onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij dentaxl alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.
11.2 Bij een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 11.1 zijn dentaxl en opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. dentaxl zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 11.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.
11.3 Indien dentaxl al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan bij het optreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 11.1, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft, geldt dit niet. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van dentaxl jegens opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 5.4 en 9 omschreven verplichtingen.
12.2 dentaxl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid opzet of grove schuld van dentaxl, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart dentaxl voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking van door opdrachtgever verstrekte gegevens in het kader van de overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

13.1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens dentaxl tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, is dentaxl, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
13.2 Indien dentaxl conform het in artikel 13.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van dentaxl, al hetgeen opdrachtgever aan dentaxl uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal dentaxl zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht op te schorten.

Artikel 14. Geldend recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen dentaxl en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.